Kodi Etik

PREZANTIMI DHE KODI ETIK I  SHERBIMEVE PER ASISTENCE TE MOSHUARVE DHE PERSONAVE ME AFTESI TE KUFIZUAR

 

 

PREZANTIMI
 1. Obiektivi i sherbimit
 2. Principet thelbesore;
 3. Lloji i sherbimeve te ofruara
 4. Sherbimet Tona
 5. Pershkrimi i sherbimeve
 6. Sherbime informimi dhe momente kulturore
 7. Te drejtat dhe detyrimet
 8. Kostot dhe menyra e pageses
 9. Instrumentet e kontrollit dhe verifikimi i cilesise se sherbimit
 10. Partneri yne
 11. Reklamimet

 

 

Infermiere Express 24h eshte nje sherbim qe lind nga nevoja per te integruar dy aspekte te asistences: a) kujdesi per te rifituar shendetin, dhe b) perkujdesja qe perfshin nderhyrjen e operatoreve ne qendrimin prane duke ndihmuar dhe mbeshtetur personin, per te permiresuar cilesine e jetes se tij.

Me faktorin shendet kuptojme mireqenien e pergjitheshme, qe nuk do te thote eksluzivisht mungese te semundjes, por nje gjendje te ekujlibruar te personit ne vetvehte dhe me boten qe e rrethon, si rezultat i disa faktoreve qe jane rezultat i menyres se te jetuarit.

Per kete aresye, duhen perdorur disa nderhyrje qe aktivizojne rezervat personale te pacientit, duke reduktuar mundesite e riskut qe mund ta pengojne kete proces, pra te favorizoje mireqenien psiko-fizike te pacientit.

Nje nga elementet qe  favorizojne mireqenien e pacientit, eshte sigurisht mundesia e marrjes se sherbimit ne shtepine e tij, duke i dhene asistence ne familje. Ky eshte motivi i sherbimit “Infermiere Express 24h”, me oferten e sherbimit ne shtepi per te permbushur kerkesen sociale  te pacienteve qe kane nevoje per nje sherbim te tille.

Sii rrjedhim i ketyre nevojave, Infermiere Express 24h ka menduar te filloje ne menyre prioritare  sherbimin e ASISTENCES NE SHTEPI, pasi eshte nje forme e mirepritur per te pacientet apo personat e te gjitha moshave ne profilin aistencial, alternativ kundrejt spitalit, azilit, laboratorit, apo ambulances, pasi i jep mundesi atyre per te marre sherbimin ne ambjentin e tyre afektiv, prane familjes, duke ruajtur historine e tyre.

Sherbimi “Infermiere Express 24h “ i vjen ne ndihme edhe pacienteve te moshuar   duke mbrojtur  te drejten e tyre per te jetuar me dinjitet,  jo si nje objekt.

 

 

1 
OBJEKTIVAT E SHERBIMIT

Objektivi i sherbimit ne shtepi ka per qellim ti mundesoje pacientit apo personit ne nevoje kurimin dhe permiresimin e jeteses ne ambientin e tij familjar, nepermjet asistences individuale, te ideuar ne baze te nevojave materiale, afektive por edhe psiko-sociale, duke garantuar :

 • autonomine e tij
 • permiresimin e shkalles se pamvaresise se tij
 • rekuperimin e mundesive psiko fizike te tij,( ku eshte e mundur)

 

Parimi thelbesor i zgjedhjes se sherbimit tone eshte: PROMOVIMI I FAMILJES DHE I PERSONIT.

Nepermjet sherbimit ne shtepi, ne deshirojme te ndryshojme tendencen e dergimit ne spital, ambulance apo azil te personit, ne rastin kur nuk eshte i domosdoshem per kushtet e tij shendetesore.

Infermiere Express 24h ka si qellim te tij promovimin e familjes si vendi i afekteve te verteta dhe afatgjata nepermjet asistences se personalizuar per individin.

 

2  
PARIMI THELBESOR

 

 • BARAZI – Te gjithe personat gezojne te drejten e dinjitetit, te vleres dhe si te tille duhet te trajtohen me rrespekt dhe tolerance ;
 • NJESIM – Te gjithe personat qe marrin asistencen tone jane te njejte kundrejt sherbimit dhe kane te njejtat te drejta ;
 • CILESI – Sherbimi I ofruar duhet ti pergjigjet principit te matshem cilesor nepermjet vendosjes se treguesve te rezultatit, si :
 1. Pacient i kenaqur
 2. Asistenca me raklamim
 3. Sigurimi, permiresimi i kushteve te pergjitheshme te pacientit
 4. Vleresimi i sherbimit nepermjet skedes se verifikimit

 

 • PJESEMARRJE – Impenjimi per ti garantuar familjes informacionin mbi metoden e asistences se dhene
 • PAANSHMERINE – eE bazuar ne kriterin e objektivitetit dhe te drejtesise
 • PELQIMI DHE EFIKASITETI – Sherbimi duhet dhene me besueshmeri, miresjellje dhe pergjegjesi
 • PRIVASY – Sherbimi yne i garanton clientit te tij sekretin per te gjithe informacionin qe merr gjate dhenies se asistences
 • MODELI ASISTENCIAL DHE PROFESIONALITETI PREZENT –  Cilesi Totale” duke perdorur tekniken e “perqasjes globale” qe ka per qellim kthimin dhe ruajtjen e gjendjes shendetesore te personit, perfshire ketu edhe aftesine e tij fizike e psiqike te lenduar.

 

Te gjitha figurat profesionale punojme me moton “raportimi personal me pacientin eshte momenti kualifikativ i punes se tyre”. 

PACIENTI  eshte ne qender te sherbimit dhe te veprimit. Infermieri yne ofron sherbimin duke patur parasysh nevojen dhe historine e subjektit.

 

 

3  
ROLET DHE DETYRAT
 • Kordinatori – Ka rolin e marrjes se sinjalizimit nga klienti, rregjistrimin e te dhenave, verifikimin e infermierit ne dispozicion, kontrollin e mberritjes ne kohe te infermierit, verifikimin e ciilesise se sherbimit ;
 • Infermiere, Fizioterapista– Eshte personi qe merr persiper te gjithha nevojat e pacientit, ben plotesimin e te dhenave te hollesishme, perfshire ketu edhe modulin e “ pergjegjesise”, informon familjaret per gjendjen dhe llojin e sherbimit, merr pagesen e sherbimit ; informon kordinatorin per permbushjen e detyres,( perfshire edhe orarin e kohezgjatjes se sherbimit)

 

 

 

 

4  
SHERBIMET TONA
Ne ofrojme sherbimet tona si ne shtepi, ne spital apo laborator.

 • Asistence personit ;
 • Asistence infermieristike ;
 • Asistence fizioterapie ;
 • Ndihme ne shtepi ;
 • Sherbim trasporti per pacientin ;
 • Formim dhe azhornim i personelit ;
 • Organizim seminaresh, tavoline e rrumbullaket, konsulence farmaceutike ;

 

 

 

 

5  
PERSHKRIM I SHERBIMEVE
Sherbimi yne realizohet me infermiere te diplomuar e shkencen e infermierise dhe sanitare te kualifikuar. 

 • Aplikim i soolucioneve l/m (intramuskulare)
 • Aplikim i perfuzioneve l/v( intravenoze, serume)
 • Perkujdesje ndaj te moshuarve( higjene sipas shkalles se autonimise, nderrim pampers, matje tensioni, gliçemie,ngritje, veshje, ushqim, venie ne krevat,  etj): Ky sherbim ofrohet nga personel i kualifikuar, me eksperience disa vjeçare dhe zvillohet sipas nje proçedure qe korrispondon me nevojat personale te individit dhe te familjareve. Ofrohet i ndryshem ne baze te autonomise se te moshuarit dhe modulohet ne baze te informacionit per te moshuarin, historise se tij, zakonet e tij, kushtet e ambjentit ne shtepi. I gjithe ky sherbim i kerkuar nga klienti behet pjese e Planit Asistencial Individual ( PAI), qe perfaqeson edhe dokumentin mbi te cilin duhet te punoje operatori yne. 
 • Mjekim djegjesh, prerjesh
 • Mjekim i plageve post-operatore
 • Heqje penjesh
 • Mjekim dekuptuesesh
 • Qepje plage
 • Vendosje e katetereve urinare
 • Sherbim fizioterapeutik( me fizioterapist profesioniste)
 • Ofrojme oksigjeno-terapi, me qira mujore
 • Ofrojme trasport me ambulance
 • Marrim dhe bejme analizat Tuaja ne laborator te çertifikuarne kohe reale
 • Ofrojme konsulence farmaceutike, matje te oksigjenit ne gjak, matje tensioni dhe diabeti, falas(perveç kostos se udhetimit  
 • Mbeshtetje dhe sekretari sociale: realizohet nepermjet instrumentit te degjimit te personit qe ka nevoje per sherbim dhe te familjareve te tij.
 • Degjimi:  Eshte idomosdoshem per te bere nje analize efikase te kontekstit ku ben pjese personi, i moshuari per te njohur historine e tij. Intimiteti çdo historie individuale, duhet ruajtur dhe mbrojtur nepermjet sekretit profesional. Per kete arsye ky sherbim kryhet me profesioniste siç eshte figura e infermierit.

Sherbimi i mbeshtetjes dhe sekretarise sociale i ofron klientit informacion, qartesim dhe orjentim korrekt, te domosdoshem per te zgjidhur situaten e krijuar.

 

Formim dhe perditesim i personelit, i cili realizohet çdo muaj nepermjet kurseve ne Shqiperi dhe Itali, ne struktura te avancuara spitalore per te  fuqizuar sherbimin tone ndaj klientit.

 

 

 

6  
SHERBIMI I INFORMACIONIT
 

Ky sherbim realizohet nepermjet instrumenteve informatike si me poshte:

 • Web: “Infermiere Express 24h ka vene ne dispozicion te klienteve platformen Web me te cilen gjithekush mund te kryeje kerkim specifik ne baze te nevojes. Sistemi do ti sugjeroje ne menyre automatike operatorin disponibel me afer tij si pozicion gjeografik, duke dhene informacionet perkatese, sipas rastit.
 • App i operatorit: Te gjithe operatoret do te kene nne dispozicion nje App ne celularin e tyre, qe nepermjet kalimesh te thjeshta, mund te futin te gjitha te dhenat per sherbimin e dhene. Gjithashtu operatori mund te kete ne çdo moment informacionin e plote te sherbimit te ofruar. Sistemi i mesazheve do ti kujtoje atij orarin dhe vendin ku do te ofroje sherbimin.
 • App familjari: Nese deshirojne, edhe familjaret e pacientit mund te perdorin nje App ga ku mund te verifikojne ne çdo moment sherbimin qe i eshte kryer pacientit nga ana e operatorit. Me kete Appp ata mund te vleresojne edhe sherbimin e kryer nga operatori yne( te japin Feedback).
 • Social network: Facebook, Instagram, LinkedIn.
 • Spot publicitar, fletushka, material ilustrative. 
 •  Grupet Familjare: Ne rastet e te moshuarve me problem semundjesh te renda degjenerative si psh, Alzheimer , “Infermiere Express 24h”, ve ne dispozicion shkembim informacioni apo exprerience qe sherbejne edhe si momente formimi per familjaret, me qellim  permiresimin e cilesise se jeteses se pacientit( nese deshirohet nga te dyja palet).

 

7  
TE DREJTAT DHE DETYRIMET
Personeli i “ Infermierit Express 24 h” duhet te kryeje  detyren duke zbatuar parimet etike dhe kompetencen profesionale.Keto parime jane shprehur ne Karten e Sherbimit, ne nenin 2:

 • Garantojme barazi ne trajtim, duke rrespektuar dinjitetin e personit.
 • Garantojme ruajtjen e informacionit(privasy), paanshmeri dhe miresjellje.
 • Japim informacion te shpejte dhe te kenaqshem ne gjuhe te kuptueshme per pacientin apo familjaret.

 

Klenti duhet te :

 • Rrespektoje personelin ne sherbim te tij
 • Rrespektoje apo anulloje menjehere takimin e fiksuar te pakten 24 ore perpara prenotimit
 • Rrespektoje kohen dhe menyrat e pageses

 

 

 

 

8  
KOSTOT DHE MENYRA E PAGESES
 Kostoja e sherbimit komunikohet perpara se te kryhet sherbimi. Fillimi i sherbimit eshte edhe konfirmimi i pranimit te kostos.

Pagesa do te kryhet o direkt operatorit, ose ne zyrat e “ Infermiere Express 24h, ne adresen Liqeni i Thate, Rruga Hamdi Sina, Pallati Rinia 04, Shkalla 2, kati perdhes, 1045 Farke, Tirane.

 

 

9  
INSTUMENTET E KONTROLLIT DHE VERIFIKIMI I CILESISE SE SHERBIMIT
“Infermiere Express 24h” kontrollon cilesine e sherbimeve nepermjet :

 • Informacioneve periodike per nivelin e sherbimit nepermjet nje skede verifikimi qe plotesohet nga familjaret ne momentin e sherbimit.
 • Analizes se reklamimeve, sinjalizimeve apo sugjerimeve.
 • Kontroll i punes se kryer. Ne kryejme kontrollin e sherbimit çdo muaj. Operatoret kane per detyre te signalizojne adminisraten me ane te nje raporti mbi rezultatet e arritura apo veshtiresive qe hasin gjate sherbimit.

 

 

 

11  
REKLAMIMET
Marrja e reklamimeve eshte detyre ekskluzive e titullarit te “Infermiere Express 24h”.

Klienti mund te beje nje reklamim :

 • Me shkrim ne adresen Liqeni i Thate, rruga Hamdi Sina, Pallati Rinia 04, shkalla 2, 1044 Farke, Tirane
 • Ne forme verbale, personalisht duke i kerkuar takim titullarit i cili do te verifikoje dhe korrigjoje sherbimin e dobet, nese eshte e nevojshme.
 • Me telefon administrates: 04 2404961; ose cel: 0692030470
Telefono tani